Aktualności

 
2017.11.27

Twardość wody określa się przez wysokość stężenia zawartego w niej wapnia i magnezu. Im większa liczba tych minerałów, tym woda jest twardsza. Obowiązującą w Polsce jednostką twardości wody określającą stopień twardości wody jest 1 mgCaCO3/l - znana w literaturze jako stopień amerykański. W Polsce, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, twardość ogólna wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi musi zawierać się w przedziale 60-500 mg CaCO3/l.


 
2017.10.15

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, przypominamy wszystkim odbiorcom o konieczności właściwego zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed działaniem niskich temperatur. Brak właściwego zabezpieczenia może doprowadzić do zamarznięcia wody na przyłączu lub uszkodzenia wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody.


 
2017.08.14


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymał środki na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska.

Realizację tak ważnego dla naszej Gminy projektu inwestycyjnego umożliwi dotacja pozyskana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - SPR) oraz zabezpieczone przez Gminę środki finansowe na dokapitalizowanie Spółki. 
2017.06.24


W dniu 20 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 987/17 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.