Aktualności

 
2018.01.18

12 grudnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180). Na mocy art. 9 ww. ustawy, ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc przez okres 180 dni.

Do czasu zatwierdzenia nowej taryfy przez organ regulacyjny, w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mają zastosowanie ceny i stawki opłat obowiązujące w 2017 roku. 
2017.11.27

Twardość wody określa się przez wysokość stężenia zawartego w niej wapnia i magnezu. Im większa liczba tych minerałów, tym woda jest twardsza. Obowiązującą w Polsce jednostką twardości wody określającą stopień twardości wody jest 1 mgCaCO3/l - znana w literaturze jako stopień amerykański. W Polsce, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, twardość ogólna wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi musi zawierać się w przedziale 60-500 mg CaCO3/l.


 
2017.10.15

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, przypominamy wszystkim odbiorcom o konieczności właściwego zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed działaniem niskich temperatur. Brak właściwego zabezpieczenia może doprowadzić do zamarznięcia wody na przyłączu lub uszkodzenia wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody.


 
2017.08.14


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymał środki na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska.

Realizację tak ważnego dla naszej Gminy projektu inwestycyjnego umożliwi dotacja pozyskana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - SPR) oraz zabezpieczone przez Gminę środki finansowe na dokapitalizowanie Spółki.