„Przebudowa (wymiana) odcinka przesyłowej sieci wodociągowej Barwałd - Kalwaria”

Cel projektu
Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wymianę awaryjnej infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę, polegającej na przebudowie odcinka wodociągu przesyłowego Barwałd - Kalwaria, stanowiącego jedyne źródło zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla całej Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Zaopatrzenie ludności w wodę poprzez gminny system wodociągowy realizowane jest w oparciu o hurtowy zakup wody uzdatnionej od Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gmina nie posiada własnych ujęć. Transport wody z Wadowic wodociągiem przesyłowym Barwałd - Kalwaria jest obecnie jedynym źródłem wody dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Woda dostarczana jest poprzez wodociąg przesyłowy do zbiorników retencyjnych w centrum miasta (ul. Kościuszki), skąd dostarczana jest do miasta i poszczególnych sołectw Gminy.

Z uwagi na priorytetowe znaczenie wodociągu przesyłowego oraz konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody, jego przebudowa (wymiana) jest jednym z podstawowych zadań ujętych w ramach pierwszego etapu działań zmierzających do uregulowania gospodarki wodo - ściekowej w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.

Na „Przebudowę (wymianę) odcinka przesyłowej sieci wodociągowej Barwałd - Kalwaria”, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o uzyskał dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 1.935.870 zł.Wobec braku alternatywnych źródeł zasilania i dużej awaryjności wodociągu przesyłowego, realizacja operacji przyczyniła się do podwyższenia komfortu życia społecznego i rozwoju gospodarczego. Projekt obejmował wymianę odcinka magistrali wodociągowej na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska (odcinek wodociągu fi 315 o łącznej długości ponad 3300 mb wraz z armaturą towarzyszącą).

Konferencja podsumowująca realizację projektu


       

powrót