PROW 2014-2020           PROW 2007-2013W dniu 20 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 987/17 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pośród projektów, które zakwalifikowały się do dofinansowania, są też dwa projekty złożone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:
  • „Budowa sieci wodociągowej w Barwałdzie Średnim (przysiółek Moskałówka) - etap I i II” - czytaj więcej

  • „Rozbudowa sieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniająca dodatkowe Ľródło zaopatrzenia w wodę dla gminy Kalwaria Zebrzydowska” (wodociąg zasilający Wola Radziszowska-Podolany) - czytaj więcej