PROW 2014-2020           PROW 2007-2013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa pn.

„Budowa sieci wodociągowej w Barwałdzie Średnim (przysiółek Moskałówka) -
etap I i  II”

mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej polegający na budowie ok. 1,4 km sieci wodociągowej, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


powrót