PROW 2014-2020           PROW 2007-2013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa pn.

Rozbudowa sieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniająca dodatkowe źródło zaopatrzenia w wodę dla gminy Kalwaria Zebrzydowska” (wodociąg zasilający Wola Radziszowska - Podolany)

mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody  przez dywersyfikację źródeł zaopatrzenia dla gminy Kalwaria Zebrzydowska i rozwój infrastruktury technicznej polegający na budowie ok. 1,4 km sieci wodociągowej i podłączenie do sieci wodociągowej na terenie gminy Skawina, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


powrót