MZWiK Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej otrzyma dofinansowanie na realizację dwóch ważnych inwestycji.
2017.06.24


W dniu 20 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 987/17 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pośród projektów, które zakwalifikowały się do dofinansowania, są też dwa projekty złożone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:
  1. „Budowa sieci wodociągowej w Barwałdzie Średnim (przysiółek Moskałówka) - etap I i II”
  2. „Rozbudowa sieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniająca dodatkowe źródło zaopatrzenia w wodę dla gminy Kalwaria Zebrzydowska” (wodociąg zasilający Wola Radziszowska-Podolany)
Na realizację w/w zadań Spółka ma szansę otrzymać blisko 900 tys. zł dofinansowania (tj 63,63% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta).

Nabór wniosków trwał od 18 października do 16 grudnia 2016r. Ze 128 wniosków o przyznanie pomocy złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zostało wybranych 42 projektów. Więcej informacji na temat przeprowadzonego naboru i jego wyników można uzyskać na stronie www.prow.malopolska.pl (link: tutaj)