Będzie dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej
2017.08.14


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymał środki na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska.

Realizację tak ważnego dla naszej Gminy projektu inwestycyjnego umożliwi dotacja pozyskana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - SPR) oraz zabezpieczone przez Gminę środki finansowe na dokapitalizowanie Spółki.

Inwestycja zgłoszona przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadania „Gospodarka wodno - ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska-etap I” - Zadanie I jest za liście zatwierdzonych do dofinansowania projektów.

Szacunkowa wartość projektu: 15 817 854,63 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 12 930 468,47 zł
Maksymalna kwota dofinansowania (EFRR): 8 576 779,63 zł

Więcej informacji na temat przeprowadzonego naboru i jego wyników można uzyskać na stronie www.rpo.malopolska.pl - link: tutaj

W ramach zadania planuje się m.in. budowę 9,4 km kanalizacji sanitarnej, budowę 3 pompowni sieciowych oraz budowę 4,8 km sieci wodociągowej. Obszar projektu obejmuje rejon ulic: 3-go Maja, Rynek, Krakowska, Al. Jana Pawła II, Piłsudskiego, 11-go Listopada, Armii Krajowej, Dworcowej, Broniewskiego, Konopnickiej, Zebrzydowskiego, Rzemieślniczej, Sobieskiego. Realizacja projektu pozwoli na podłączenie ponad 170 nieruchomości do zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków.