RODO

 
INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Szanowni Państwo,
od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.
W związku z powyższym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej MZWiK Sp. z o.o. lub Administrator) z siedzibą przy ul. Podlesie 30, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Zgodnie z art. 37 RODO w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. został powołany inspektor ochrony danych (IOD), z którym w sprawach ochrony zebranych danych osobowych mogą Państwo kontaktować się elektronicznie na adres e-mail: iod@mzwik-kalwaria.com lub pisemnie na adres: MZWiK Sp. z o.o., ul. Podlesie 30, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.


Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Administrator przetwarza podane przez Państwa przy zawieraniu umowy o nzaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (dalej umowa) oraz w trakcie jej wykonywania dane osobowe w celu:
 • umożliwienia zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO),
 • wypełnienia obowiązków prawnych wymienionych w określonym poniżej art. 6 ust.1 lit. c) RODO,
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym dla zawarcia i wykonywania umowy.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym dla zawarcia i wykonywania umowy.


Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
 1. art. 6 ust.1 lit. b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”,
 2. art. 6 ust.1 lit. c) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, w tym w szczególności do:
  • wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
  • wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa
 3. art. 6 ust.1 lit. f) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.
 4. uzyskana od Państwa zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają w szczególności:
 • realizację działań reklamacyjnych i podatkowo - rachunkowych,
 • ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy.


Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych są lub mogą nimi zostać: podmioty którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych (np. dostawcy systemów IT w celu utrzymania ciągłości i poprawności działania systemów, podmioty świadczące pomoc prawną, doradczą, podatkową, rachunkową, ekspercką), operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne.


Okres przechowywania Państwa danych

MZWiK Sp. z o.o. będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.


Prawa osoby, której dane są przetwarzane

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie nieuzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 • prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.


Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z MZWiK Sp. z o.o.


Jednocześnie podkreślamy, że w stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia. Wyrażone przez Państwa dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych, zebrane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, nie tracą ważności.


Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego. Jako Administrator danych osobowych chcemy zapewnić naszym klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się ze Spółką poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Pytania i/lub wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail  iod@mzwik-kalwaria.com


powrót