RODO

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ogólne w sprawie ODO) MZWiK Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że teren firmy jest monitorowany przez system monitoringu wizyjnego za pośrednictwem kamer przemysłowych. Monitoringiem objęty jest budynek administracyjny Spółki wraz z przyległym terenem w szczególności: korytarze, parkingi oraz brama wjazdowa i teren oczyszczalni ścieków.


Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych (wizerunku) jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej MZWiK Sp. z o.o. lub Administrator) z siedzibą przy ul. Podlesie 30, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Zgodnie z art. 37 RODO w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. został powołany inspektor ochrony danych (IOD), z którym w sprawach ochrony zebranych danych osobowych mogą Państwo kontaktować się elektronicznie na adres e-mail: iod@mzwik-kalwaria.com lub pisemnie na adres: MZWiK Sp. z o.o., ul. Podlesie 30, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.


Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa administratora oraz osób przebywających na terenie objętym monitoringiem oraz kontroli procesów technologicznych. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do innych celów.


Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania zapisu monitoringu jest:
  • art. 222. § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy który brzmi: Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring)
  • art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego w sprawie ODO który brzmi: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobistego jak i bezpieczeństwa mienia osób przebywających na terenie obiektów zarządzanych przez Administratora jakie daje możliwość dochodzenia swoich praw na drodze postępowań odszkodowawczych oraz sądowych w przypadku naruszenia mienia.


Odbiorcy Państwa danych osobowych

Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane jedynie organom państwowym na podstawie przepisów prawa.


Okres przechowywania Państwa danych

Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni.


Prawa osoby, której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu mają prawo:

  • dostępu do zapisu przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich
  • do ograniczenia przetwarzania
  • do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie

Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.


powrót